Selskabsledelse

Finanskalender

Delårsrapport Q1 2016-17

26. januar 2017

Generalforsamling 2015-16

26. januar 2017

Delårsrapport Q2 2016-17

2. maj 2017

Delårsrapport Q3 2016-17

29. august 2017

Delårsrapport Q4 2016-17

28. november 2017

Årsrapport for 2016-17

28. november 2017

Vedtægter

RTX's vedtægter er som følgende:

RTX's Vedtægter

Anbefalinger for god selskabsledelse

I 2013 udsendte Komitéen for god Selskabsledelse reviderede anbefalinger for god selskabsledelse, som senest er opdateret i november 2014. Anbefalingerne er offentligt tilgængelige på Komitéen for god selskabs-ledelses hjemmeside www.corporategovernance.dk

Anbefalingerne omhandler bl.a. aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse, politik for selskabets forhold til interessenter, politik for information og kommunikation, bestyrelsens opgaver og ansvar, bestyrelsens sammensætning, bestyrelsens og direktionens vederlag, regnskabsaflæggelse, risikostyring og intern kontrol samt revision.

Som børsnoteret selskab skal RTX A/S enten følge disse anbefalinger eller forklare, hvorfor anbefalingerne helt eller delvist ikke følges. Ledelsen er generelt enig i og følger i al væsentlighed Komitéens anbefalinger. Bestyrelsen i RTX A/S har udarbejdet en redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014/15. Redegørelsen kan downloades og læses nedenunder:

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

RTX forpligtelse til principperne om socialt ansvar med hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption som skitseret i FNs Global Compact, forpligter RTX's ledelse til at indsende en årlig rapport kaldet Communication on Progress (CoP) rapport. Det beskriver tiltag, som koncernen i det forløbne år har udført for at forbedre sine præstationer på disse spørgsmål samt udvikling og mål for det kommende år.

CoP Report 2015

Skattepolitik

Det er RTX's politik at være en ansvarlig skatteyder og bidrage til det fællesskab som RTX deltager i.

RTX's Skattepolitik

Vederlagspolitik

RTX's gældende vederlagspolitik blev godkendt på RTX's ordinære generalforsamling den 28. januar 2009 og modificeret på RTX's ordinære generalforsamling den 31. januar 2014.

RTX's Vederlagspolitik 

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Medarbejderne i RTX koncernen vælger hvert fjerde år tre medlemmer til selskabets bestyrelse samt suppleanter for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i henhold til Selskabslovens bestemmelser herom.

Seneste valg blev afholdt den 19. januar 2015 og medarbejderrepræsentationen i selskabets bestyrelse var fra selskabets ordinære generalforsamling den 26. januar 2015 Kurt Heick Rasmussen, Flemming Vendbjerg Andersen og Rune Strøm Jensen.

RTX's Procedurer for Valg af Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer