Selskabsledelse

Finanskalender

Årsrapport 2018/19

26. november 2019

Generalforsamling

23. januar,  2020 
Indsendelsesfrist for punkter til optagelse på dagsordenen:
11. december, 2019

Delårsrapport Q1 2019/20

23. januar 2020

Delårsrapport Q2 2019/20

28. april 2020

Delårsrapport Q3 2019/20

25. august 2020

Årsrapport 2019/20

24. november 2020

Vedtægter

RTX's vedtægter er som følgende:

RTX's Vedtægter

Anbefalinger for god selskabsledelse

I 2013 udsendte Komitéen for god Selskabsledelse reviderede anbefalinger for god selskabsledelse, som senest er opdateret i november 2014. Anbefalingerne er offentligt tilgængelige på Komitéen for god selskabs-ledelses hjemmeside www.corporategovernance.dk

Anbefalingerne omhandler bl.a. aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse, politik for selskabets forhold til interessenter, politik for information og kommunikation, bestyrelsens opgaver og ansvar, bestyrelsens sammensætning, bestyrelsens og direktionens vederlag, regnskabsaflæggelse, risikostyring og intern kontrol samt revision.

Som børsnoteret selskab skal RTX A/S enten følge disse anbefalinger eller forklare, hvorfor anbefalingerne helt eller delvist ikke følges. Ledelsen er generelt enig i og følger i al væsentlighed Komitéens anbefalinger. Bestyrelsen i RTX A/S har udarbejdet en redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014/15. Redegørelsen kan downloades og læses nedenunder:

Skattepolitik

Det er RTX's politik at være en ansvarlig skatteyder og bidrage til det fællesskab som RTX deltager i.

RTX's Skattepolitik

Vederlagspolitik

RTX's gældende vederlagspolitik blev godkendt på RTX's ordinære generalforsamling den 28. januar 2009 og modificeret på RTX's ordinære generalforsamling den 31. januar 2014.

RTX's Vederlagspolitik 

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Medarbejderne i RTX koncernen vælger hvert fjerde år tre medlemmer til selskabets bestyrelse samt suppleanter for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i henhold til Selskabslovens bestemmelser herom.

Seneste valg blev afholdt den 17. januar 2019 og medarbejderrepræsentationen i selskabets bestyrelse var fra selskabets ordinære generalforsamling den 25. januar 2019 Kurt Heick Rasmussen, Flemming Vendbjerg Andersen og Kevin Harritsø.

RTX's Procedurer for Valg af Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer