Nøgletal

Se fem-års hoved- og nøgletal for koncernen her.

Finansielle forventninger 2021/22

Bemærk vedrørende forventninger
Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBITDA og EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici. Disse udsagn kan påvirkes af en række risici og usikkerhedsfaktorer, som er udenfor RTX’s kontrol og som kan medføre, at den faktiske udvikling kan blive forskellig fra de indikerede forventninger. Disse risici og usikkerhedsfaktorer inkluderer blandt andet - men er ikke begrænset til at omfatte - generelle forretningsmæssige og økonomiske forhold (herunder betydningen af COVID-19 pandemien), ændring i efterspørgsel, konkurrence, teknologiske ændringer, udsving i leverancer fra underleverandører, tilgængelighed af og leveringstid på komponenter, regulatoriske ændringer samt valutakurs- og renteudsving.

 

 

DKK millioner 2018/19 resultater 2019/20 resultater 2020/21 resultater 2021/22 forventninger
Omsætning   560,3 555,9 457,2 Mere end 520
EBITDA 100,2 108,2 37,3 Mere end 50
EBIT 86,7 83,6 6,1 Mere end 10

 

Forventninger til 2021/22

Med høj kundeaktivitet og en stor ordrebeholdning for 2021/22 har RTX et godt udgangspunkt for 2021/22 efterspørgselsmæssigt. Dog er forventningerne til året påvirket af den globale mangel på komponenter og den usikkerhed, som er forbundet hermed. Komponentleverancer vil derfor være af stor betydning for de faktiske resultater i 2021/22.

I disse forventninger forudsættes det, at påvirkningen fra komponentmangel og andre begrænsninger i forsyningskæderne er på same niveau som i den sidste del af 2020/21 samt at påvirkningen fra evt. nye COVID-19 bølger vil være begrænset. Det forudsættes yderligere, at der vil være en helårseffekt af stigningerne i komponentpriserne som set mod slutningen af 2020/21 samt at væksten primært vil være drevet af produtsalget, hvilket påvirker bruttomarginen. RTX er, som beskrevet i årsrapporten, eksponeret mod udviklingen i USD, da en stor del af omsætningen sker i USD. For en uddybende liste af forudsætninger se side 9-10 i det danske referat af årsrapporten for 2020/21.

Som i tidligere år forventes hovedparten af omsætning og indtjening at ligge i andet halvår.

Langsigtede finansielle målsætninger

Forudsætninger
De langsigtede finansielle målsætninger er baseret på stabile valutaer, hvor målsætningerne især er følsomme over for USD/ DKK-kursen. De tager også udgangspunkt i det nuværende makroøkonomiske og politiske klima, hvor større ændringer kan påvirke målsætningerne. Konkret forventes det, at påvirkningerne fra COVID-19 og de deraf følgende globale økonomiske konsekvenser vil fortsætte med at aftage og ikke vil have nogen effekt på de sidste to år i perioden. Det forventes desuden, at den globale komponentmangel og begrænsningerne i forsyningskæderne og de logistiske hindringer vil normalisere sig før 2023/24. Målsætningerne er også baseret på, at komponentpriserne vender tilbage til deres langsigtede niveau (dvs. at de øgede omkostninger, der ses på visse komponenter, normaliseres før 2023/24).

Organisk Omsætningsvækst

Omsætning > DKK 800 mio. i 2023/24

Baseret på strategien om at anvende RTX’s “Wireless Wisdom” i udvalgte B2B kernemarkeder til at skabe vækst via tilbagevendende omsætning, og baseret på eksekvering af eksisterende og nyere rammeaftaler, er det RTX’s målsætning at øge omsætningen organisk til at nå minimum DKK 800 mio. i regnskabsåret 2023/24. Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækstrate på cirka 20% fra det relativt lave udgangspunkt i 2020/21.

Profitabilitet

EBITDA DKK > 145 mio. i 2023/24

På baggrund af den langsigtede målsætninge om vækst i omsætningen samt effekten af en øget tilbagevendende omsætning på skalérbarheden af personaleressourcer og andre omkostninger, er det RTX’s målsætning at nå et EBITDA på mindst DKK 145 mio. i 2023/24. Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækstrate på cirka 57% fra det relativt lave udgangspunkt i 2020/21.